11/23 2013

Prawo i ustawodawstwo

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Rozporządzenie z dnia 12 października 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

 Rozporządzenie z dnia 9 września 2011 w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.

Ustawa z dnia 13 października 1995 prawo łowieckie.

Rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2011 w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych

Konwencja dnia 3 marca 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska.